×

Add Text (Thêm chữ)

×

Move (Duy chuyển)

×

Font (Kiểu)

×

Color (Màu)

×

Size (Kích thước chữ)

×

Stroke (Viền)

Stroke - -
×

Shadow (Đỗ bóng)

Shadow - -